مصوبات : موارد اختلافی

 مصوبه‌ مجمع‌ در خصوص‌ تثبيت‌ تعداد كانديداها در انتخابات .(تاریخ تصویب1370/11/03 )

شماره: 11296/847/ق

تاريخ: 7/11/1370

رياست جمهوري اسلامي ايران

موضوع «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» كه در تاريخ سه‎شنبه 24/2/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.


  اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

شماره: 72600

تاريخ: 8/11/1370

 وزارت كشور

  قانون تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات كه در جلسه علني روز سه‎شنبه 24/2/1370 تصويب مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 11296/847/ق مورخ 7/11/1370 واصل شده است، رسيده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

  اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس جمهور

 

شماره: 11296/847/ق

تاريخ: 7/11/1370

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»

 ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه اي، و ملي بشرطي قابل اجراء است كه تعداد كانديداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1- در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2- پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» كه در تاريخ سه‎شنبه 24/2/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/1370 به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 

  اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 1370/11/06