مصوبات :موارد اختلافی

 نحوه‌ كاهش‌ و حذف‌ تدريجي‌ استعمال‌ دخانيات. (تاریخ تصویب1371/04/25 )

شماره: 4260/1226/ق

تاريخ: 3/5/1371

 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات» كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه مورخ 25/4/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 اكبر هاشمي رفسنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 شماره: 19455

تاريخ: 6/5/1371

 رياست جمهوري

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات» كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 25/4/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 4260/1226/ق مورخ 3/5/1371 به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس جمهور

  شماره: 4260/1226/ق

تاريخ: 3/4/1371

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

 طرح «نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات» مصوب 8/10/1370 مجلس شوراي اسلامي كه از نظر شوراي نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شده بود، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي كافي قرار گرفته، و نظر به اينكه اصلاح و تتميم طرح مذكور مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار نگرفت، لذا ضمن تأييد نظر شوراي نگهبان، مقرر گرديد:

 دولت در خصوص چگونگي «نحوه كاهش استعمال دخانيات» بررسي كامل بعمل آورده و با توجه به اختيارات قانوني خود راساً اقدامات اجرايي مربوط را معمول داشته و يا نسبت به تهيه لايحه پيشنهادي و تقديم به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.

 موضوع «نحوه كاهش استعمال دخانيات» در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 25/4/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيده است.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (1/5/1371)