مصوبات: موارد اختلافی

 قانون‌ نحوه‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ مجدد نسبت‌ به‌ تصميمات‌ و آراء هيأتهاي‌ واگذاري‌ زمين‌ و ستاد مركزي‌ در مورد اراضي‌ كشت‌ موقت‌ كه‌ مورد نقض‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ واقع‌ شده‌ و يا بشود .(تاریخ تصویب 4/9/1372)

 شماره: 11536/2803/ق

تاريخ: 18/9/1372

 قانون «نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي، در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.»

ماده واحده: « به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي، در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، رئيس قوه قضائيه، هيأت و يا هيأتهاي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب خود و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده وزير كشاورزي تشكيل مي دهد كه پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام نظر كارشناسي، قاضي هيأت، رأي قضايي صادر مي كند و اين رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهد بود.»

موضوع « غيرقابل تجديد نظر بودن احكام صادرة هيأتهاي هفت نفره و ستاد مركزي آن در مورد اراضي كشت موقت در مراجع قضايي و ملغي شدن احكام صادره» كه در تاريخ 25/11/1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته در اجراي اصل 112 قانون اساسي، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 4/9/1372 طي ماده واحده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

  اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام (17/9/1372)