مصوبات : موارد اختلافی

قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود. مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام (تاریخ تصویب 27/10/1375)

شماره: 7214/ق
تاريخ: 9/11/1375

 قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
ماده واحده:
تبصره ذيل به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، الحاق مي گردد:
تبصره- مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يكسال تعيين مي گردد پس از انقضاء اين مهلت ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود.
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون، ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هيأتهاي تجديد نظر ظرف مدت سه سال مكلفند نسبت به كليه شكايات و اعتراضات رسيدگي و رأي نهايي را صادر نمايند.
 
عبارت «مجلس شوراي اسلامي به انتخاب» از متن ماده واحده مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام خذف مي گردد.
قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام