مصوبات : موارد اختلافی

 طرح‌ تخصيص‌ مازاد درآمد سال‌ 75 بودجه‌ كل‌ كشور به‌ شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ و وزارت‌ جهاد سازندگي‌(تاریخ تصویب1376/07/19)

شماره: 8427

تاريخ: 8/5/1376

 

جناب آقاي دكتر نوربخش

رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

عطف به نامه شماره 1808/ه مورخ 12/6/1375 در مورد الحاق يك ماده به قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مراتب در جلسه مورخ 4/5/1376 مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد، بانك مركزي لايحه اي تهيه و به هيأت وزيران تقديم كند.

  

حسن حبيبي

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

شماره: 0101/1766

تاريخ: 4/8/1376

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 با سلام

بازگشت به نامه شماره 1396/ق مورخ 5/7/1376 «طرح تخصيص مازاد درآمد سال 1375 بودجه كل كشور به شركت ملي گاز ايران و وزارت جهاد سازندگي» كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسة مورخ 19/7/1376 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان تأييد گرديد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام