مصوبات: موارد اختلافی
اصلاح ماده 1041 قانون مدني (مصوبه مورخ1381/04/01  مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
شماره : 0101/24633
تاريخ : 2/4/1381
 مصوبه مورخ 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام
درباره اصلاح ماده 1041 قانون مدني
 
«طرح اصلاح تبصره ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370» كه در جلسه مورخ 27/9/1379 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :
 
ماده واحده – ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 و تبصره آن بشرح ذيل اصلاح مي گردد :
عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، و در جلسه مورخ 1/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .  
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام