مصوبات : موارد اختلافی

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكراين (مصوبه مورخ1381/05/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام )

 شماره 0101/25242

تاريخ : 14/5/81
 
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكراين كه در جلسه مورخ 8/2/1381 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و ماده (9) آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :
 
ماده واحده :
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي ايرادات شوراي نگهبان به ماده 9 لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكراين مصوب مورخ 8/2/1381 مجلس شوراي اسلامي و با در نظر گرفتن مصلحت ملزمه ، مصوب مجلس شوراي اسلامي را عينا به تصويب رساند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي و در جلسه مورخ 12/5/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام