مصوبات : موارد اختلافی

 قانون واگذاری بيمارستان شهيد دكتر بهشتي قم (مصوبه مورخ1382/03/03 مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
 
تاريخ : 2/3/1382
 
طرح الحاق يك تبصره به «قانون واگذاري بيمارستان شهيد دكتر بهشتي قم به بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ايجاد تسهيلات براي تامين نيروي انساني بهداشتي درماني مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني بنياد شهيد انقلاب اسلامي» كه در جلسه مورخ 25/9/1381 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ،‌ در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تاييد نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص انتقال بيمارستان به دولت ، ماده واحده ذيل به تصويب رسيد :
 
ماده واحده : با عنايت به نياز منطقه و تاكيد مصوبه مجلس شوراي اسلامي به ضرورت حفظ كاربري بيمارستان شهيد دكتر بهشتي قم و با توجه به مصالحه اطراف مربوط به موضوع بيمارستان مذكور ، مقرر گرديد ؛ دولت مبلغ 40 ميليارد ريال براي اين امر اختصاص دهد تا ابتدا كليه ديون و تعهدات مختلف بابت بيمارستان فوق از محل مبلغ مذكور پرداخت و باقيمانده آن در اختيار موسسه اقتصادي فاطميه قرار گيرد و بيمارستان براي ارائه خدمات مناسب بهداشتي ، درماني ، آموزشي و پژوهشي ، به تملك دولت درآمده و تجهيز گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3/3/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد . 
 
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام