مصوبات : موارد اختلافی

ماده128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب(مصوبه مورخ 1382/03/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
تاريخ : 21/3/1382
 
طرح اصلاح ماده 128 «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378» كه در جلسه مورخ 4/6/1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ،‌ در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :
 
ماده واحده : با عنايت به اينكه مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 مجلس شوراي اسلامي ، در تاريخ 29/6/1382 به پايان مي رسد لذا ماده 128 قانون مذكور و تبصره آن (به شرح ذيل) ابقاء مي شود .
ماده 128 – متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود .
تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/3/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد . 
  
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام