مصوبات : موارد اختلافی

اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 1314 (حضانت طفل)(مصوبه مورخ1382/09/08 مجمع تشخيص مصلحت نظام )

 
شماره : 0101/32130
تاريخ : 10/9/1382

 
طرح «اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 1314 (حضانت طفل)» مصوب مورخ 6/5/1381 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه رسمي مجمع به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد .
ماده واحده : براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند ، مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره : بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد . 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام