مصوبات : موارد اختلافی

طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (مصوبه مورخ1383/08/16 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام )

طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود. در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد .

 ماده 1 : دو مورد ماده 23 اين مصوبه در خصوص شرايط انتخاب شوندگان هيات هاي مديره سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي ، نظر مجلس شوراي اسلامي اعمال گردد .

ماده 2 : در مورد تبصره 1 ماده 35 ، تبصره 1 ماده 36 و ذيل ماده 38 مربوط به اعضاي هيات هاي بدوي ، تجديد نظر و عالي انتظامي مقرر شد : يك نفر از اعضاي اين هيات ها بتواند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد .
مصوبه فوق مشتمل بر 2 ماده در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در جلسه رسمي روز شنبه مورخ شانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام