مصوبات : موارد اختلافی

تشكيل جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1385/06/04 )

جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ، مطرح و پس از بحث و بررسی اعضاء ، تعیین تکلیف  شد . 

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش ، مسکن و شهرسازی و دادگستری نیز حضور داشتند ، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پیرامون موضوع قرائت شد . سپس اعضای مجمع با توجه به ضرورت رعایت احترام به حق مالکیت افراد و حل مشکل آموزش و پرورش مقرر داشتند : 

1 - از تاریخ تصویب این قانون ، اجرای احکام قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی تابع آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم متوقف شود . این مدت قابل تمدید نخواهد بود .

2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده (1) با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه های دیگر توافق نماید . در صورت عدم حصول توافق ، بهای زمین بر اساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک در صندوق دادگستری سپرده می شود و سند ملک به نام دولت صادر می گردد . 

دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به نحوی تأمین کند که ظرف مدت مذکور اجرای این قانون تحقق یابد .