مصوبات : موارد اختلافی

مجمع‌تشخيص مصلحت به‌چهارمورد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي‌كرد(1386/03/12)

مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود به چهار مصوبه مجلس كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفته بود رسيدگي و درهر چهار مورد نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد. 
در اين جلسه علاوه براكثريت اعضا، فقهاي شوراي نگهبان، وزرا و كارشناسان مربوطه از دولت و رييس كميسيون ذيربط در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند. 
در اين جلسه لايحه معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين‌دولت‌جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان و لايحه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين و همچنين لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي درامور مدني بين دولت ايران و دولت قرقيزستان مطرح شد. 
براساس‌اين گزارش پس از ارائه استدلالات شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي و بحث و بررسي اعضا، راي‌گيري بعمل آمد و در هر چهار مورد مقرر شد باتوجه به اينكه در معاهدات قبلي بنا به مصلحت، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است، طبق روال گذشته به مصلحت نظام مي‌باشد كه نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گيرد.