گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام/20 اردیبهشت 1401