استفساریه ها


کد خبر: 5020
استفساریه ها:مصوبات سال 1368
 
1- تفسير ماده‌ 28 قانون‌ مبارزه‌ با موارد مخدر مصوب‌ 3/8/1367 مجمع‌.(تاریخ تصویب21/9/1368) 
 
مصوبات سال 1373
 
2- قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اختلافي).(تاریخ تصویب3/6/1373)
3- قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌ 25/5/1367 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير" (معضل‌).(تاریخ تصویب3/6/1373)
4- قانون‌ "تفسير قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ واگذاري‌ دولت‌ و نهادها مصوب‌ 15/12/1373 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌"(معضل‌).(تاریخ تصویب3/9/1373) 
 
مصوبات سال 1374
 
5- قانون‌ تفسير ماده‌ 3 قانون‌ تبيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور(معضل‌) (تاریخ تصویب 2/6/1374)    
 
مصوبات سال 1375

 6- قانون تفسير"قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ تعزيرات حكومتي راجع‌ به قاچاق‌ كالا و ارز"مصوب‌ 12/2/1374 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ (معضل‌).(تاریخ تصویب 27/10/75)   
 
مصوبات سال 1377

  7-قانون استفساريه تبصرة الحاقي به ماده2 قانون‌اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب10/3/76 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام (اختلافي‌).(تاریخ تصویب 21/9/1377)  
 
مصوبات سال 1379
مصوبات سال 1384

 11- استفساریه آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان (مصوب 15/1/1368 مجمع)(تاریخ تصویب 29/11/84)  
 
مصوبات سال 1387
 
12-  طرح استفساریه قانون اصلاح مواد (9) و(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (11/04/1387) 
13- طرح استفساریه جزء (3) بند«ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371، مصوب سال 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام (12/09/1387)  

گزارش خطا
ارسال نظر