کمیسیون ها - کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی

کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
در کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع بررسی شد
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای
لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» در کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع به ریاست دریابان علی شمخانی بررسی شد.
۸ ماه پیش