سایر موارد


کد خبر: 5021
سایر موارد:
 مصوبات سال 1366

1-  آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.(تاريخ تصويب 04/12/1366) 

مصوبات سال 1367

2- واگذاري‌ اختيار در امر تعزيرات‌ حكومتي‌ به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.

(تاريخ تصويب 20/06/1367) 

3- تعيين‌ محورهاي‌ چهارگانه‌ براي‌ تحقيقات‌ سازمان‌ بازرسي‌ در امر تعزيرات‌ حكومتي‌.

(تاريخ تصويب 22/06/1367) 

4- نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مجريان‌ طرح‌ تعزيرات‌ حكومتي‌.(تاريخ تصويب 29/06/1367)

مصوبات سال8 136

5-آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌.(اصلاحی)

(تاريخ تصويب 02/08/1368) 

 مصوبات سال 1384

6-مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي.(تاريخ تصويب 21/03/1384)


گزارش خطا
ارسال نظر