گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402


کد خبر: 5036
گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

 

 

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

گزارش تصویری نشست تخصصی «تبادلات تجارب حکمرانی و همکاری دوستانه ایران و چین» به میزبانی مجمع تشخیص ملحت نظام/3 مرداد1402

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر