اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی 

حوزه تخصصی ماموریت اندیشکده سیاستگذاری دولت اسلامی در چهار محور تبیین مبانی نظری دولت اسلامی، طراحی نقشه راه تحقق نظریه دولت اسلامی (مدیریت، ساختار، فرهنگ، منابع انسانی، قوانین و مقررات، و رویه ها و …)، طراحی الگوی سیاست گذاری در دولت اسلامی، و تعیین معیارها و شاخص سازی سیاست های کلی در جهت ارزیابی عملکرد دولت اسلامی است.


گزارش خطا
ارسال نظر