گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / ۳۱ مرداد ۱۴۰۲


کد خبر: 5109
هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی«سرخس»،«دوغارون» و «مازندران» و «ماده ۱۵مصوبه حمایت از گزارشگران فساد» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع / 31 مرداد 1402

 

گزارش خطا
ارسال نظر