گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام /28 شهریور 1402


کد خبر: 5150

 

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

 

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 28 شهریور 1402

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر