سياست هاي‌ كلي نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبيعي (ابلاغی1379/11/03 - مصوب 1378/03/02 )


کد خبر: 5155

  • بخش منابع طبیعی

 سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد"منابع طبیعی"مصوب مورخ 1377/10/23  که در تاریخ 1379/11/03   توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ1379/11/03   دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. 

 1-  ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد‌شونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‎وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فن‎آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

گزارش خطا