سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ - مصوب ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ )


کد خبر: 5156

  • بخش منابع آب

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آّب" مصوب مورخ 1377/10/23  که در تاریخ 1379/11/03  توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 1379/11/03  دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. 

1-ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهره‎وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوان‎داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‎برداري.
5- مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.

گزارش خطا