سياست هاي‌ كلي نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی 1379/11/03 - مصوب 1379/02/03 )


کد خبر: 5158

  • بخش حمل و نقل

 سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "حمل  نقل" مصوب مورخ1377/10/23  که در تاریخ 1379/11/03  توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 1379/11/03  دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.  


1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير‌بخش‌هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
كاهش شدت مصرف انرژي.
كاهش آلودگي زيست‌محيطي.
افزايش ايمني.
برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
3- توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:
نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.
آمايش سرزمين.
ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
سودآوري ملي.
موقعيت ترانزيتي كشور.
تقاضا.
4- فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليت‌هاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بین المللي.
 

گزارش خطا