سياست هاي كلي نظام در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي). (مصوب 1380/10/08 )


کد خبر: 5163

سیاست‌های کلی در بخش امنیت ملی ۱۳۸۶/۰۲/۱۷  

در پنج حوزه داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی

ابلاغ شده به رؤسای قوای سه گانه - ستاد کل نیروهای مسلح - شورای عالی


امنیت ملی با طبقه بندی بکلی سری سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی). (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۸)


گزارش خطا