سیاست های کلی قضایی (ابلاغی 1381/7/28)


کد خبر: 5166

سیاست های کلی قضايي - ابلاغیه 1381/7/28

 

 • اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست­هاي مذكور در بندهاي بعدي.
 • نظام­ مند­كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه­ها.
 • استفاده از تعدد قضات در پرونده ­هاي مهم.
 • تخصصي­ كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
 • تمركزدادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه ­قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي­ ها و تظلمات.
 • كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
 • يكسان­ سازي آيين ­دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
 • اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه ­قضاييه بردستگاه­ هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
 • استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
 • بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه ­قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت­ هاي قضايي.
 • بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
 • تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه­ هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
 • تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
 • بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
 • تنقيح قوانين قضايي.
 • گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
 • گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

گزارش خطا