سياست‌هاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب 1384/12/27)


کد خبر: 5176

 مصوبه مورخ1384/12/27  مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات

 
ماده - ایجادشرایط سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
 
بند 1 - استقلال قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای .
بند 2- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر پذیری از دخالت دیگران.
بند 3- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.
بند 4- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی ،تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا.
بند5- تعیین ضوابط قانونی برای عزل ،نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.
بند 6 - تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت .
بند 7- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.

گزارش خطا