گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم)/ 4 مهر 1402


کد خبر: 5177
گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم)/ 4 مهر 1402

 

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری(دوره پنجم) / 4 مهرماه 1402

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر