گزارش تصویری جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی،اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت / 4 مهر 1402


کد خبر: 5178

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

 

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی

 

 


گزارش خطا