گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402


کد خبر: 5197

 

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

 

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402

گزارش تصویری حضور آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی بزرگداشت آیت الله العظمی شیخ محمد کوهستانی (ره)/12 مهر1402


گزارش خطا
ارسال نظر