گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402


کد خبر: 5210

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم /25 مهر 1402

 

 

 

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر