گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" /30 مهر 1402


کد خبر: 5223

 

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت

 


گزارش خطا
ارسال نظر