گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر امور بین المللی چین


کد خبر: 5290

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

 

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

 

گزارش تصویری دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزیر ارتباطات بین المللی چین/14 آذر 1402

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر