گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی فصل 17 لایحه برنامه هفتم (میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی) / 10 دیماه 1402


کد خبر: 5331

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام / 10 /10/1402


گزارش خطا
ارسال نظر