گزارش تصویری جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت در روزهای 14 و 16 دیماه 1402 با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام


کد خبر: 5334

 

 

گزارش تصویری جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت در روزهای 14 و 16 دیماه 1402 با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

 

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام /

گزارش تصویری جلسات فوق العاده هیات عالی نظارت در روزهای 13 و 16 دیماه 1402 با موضوع بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام


گزارش خطا
ارسال نظر