در هیئت عالی نظارت بررسی شد:

برنامه مجلس برای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری


کد خبر: 5350
برنامه مجلس برای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری
برنامه ارایه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم می باشد و باید اقدامات انجام شده را گزارش می کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش نماید.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیات عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص "برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری" تشکیل شد، اظهار داشت: برنامه ارایه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم می باشد و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش نماید.

دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارایه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که این برنامه هرچند با تاخیر، لاکن تهیه شده و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و اکنون در دستور بررسی هیات عالی نظارت از منظر تطبیق با معیارهای مصرح در بند "ج" و "د" سند الزامات تحقق سیاست های کلی نظام، قرار دارد.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزدراین خصوص توضیحاتی در مورد نحوه بررسی و ارزیابی برنامه نحوه تحقق و اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری در کمیسیون مشترک ارایه کرد.

درپایان هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و ارایه توضیحات نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس جمهور و بیان دیدگاه های اعضای هیات و با توجه به نحوه اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ادامه بررسی برنامه مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق و اجرای سیاست های کلی قانونگذاری به جلسات آتی موکول شد و مقرر گردید مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات انجام گرفته در این زمینه را گزارش دهد تا بررسی موضوع در هیأت عالی نظارت به نحو دقیق تری صورت گیرد.

گزارش تصویری 


گزارش خطا
ارسال نظر