گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام


کد خبر: 5363

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

 

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت با موضوع بررسی موارد مغایرت بودجه سال 1403 کل کشور با سیاست های کلی نظام 18 بهمن 1402


گزارش خطا
ارسال نظر