تبیین سیاست های کلی نظام


کد خبر: 5422

سند راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام

 

تبیین عام سیاست های کلی 
 
فرایند تدوین سیاست های کلی
 
پیشینه و اسناد پشتیبان سیاست کلی
 
الزامات تحقق(اجرا) سیاست های کلی 
 
ارزیابی کارآمدی سیاست های کلی 
 
اسناد مرتبط با سیاست های کلی

گزارش خطا