گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403


کد خبر: 5432
هیات عالی نظارت طرح شفافیت قوا را تایید کرد. هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحات مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت / 25 اردیبهشت 1403

 


گزارش خطا
ارسال نظر