مصوبات - موارد اختلافی

موارد اختلافی
موارد اختلافی
تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان:
۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۲