در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت:

ادامه بررسی آئین نامه هیئت عالی نظارت مجمع با حضور سران قوای مجریه و قضائیه


کد خبر: 1822
مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه 30 آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی آئین نامه نظارت مجمع پرداختند و مواد 6، 7، 8 و تبصره های آن را تصویب کردند.

در این جلسه ماده شش آئین نامه نظارت مجمع مبنی بر اینکه «رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوایح و طرح ها در مجلس، نسخه ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام ارسال نماید تا از طریق دبیرخانه در اختیار اعضاء هیئت عالی و کمیسیون های مرتبط قرار گیرد.» از تصویب اعضای مجمع گذشت.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع در مورد ارجاع بررسی های اولیه موضوعات به کمیسیون های تخصصی مجمع، ماده هفتم آئین نامه نظارت مجمع به تصویب رسید. بر اساس این ماده «رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیئت عالی نظارت ارسال می نماید، رئیس هیئت عالی نظارت مصوبه مذکور را به منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع تا در مدت تعیین شده اظهار نظر نمایند، هیئت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مجلس با اصل 110قانون اساسی اقدام نماید.»

همچنین بر اساس تبصره های ماده هفتم این آئین نامه «دبیر عنداللزوم می تواند مصوبات مذکور را به کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع نیز جهت بررسی ارجاع نماید» و «هرگاه کمیسیون مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانه هیئت ارائه ننمایند، دبیر هیئت عالی با دریافت نظر کمیته های تخصصی ذیربط دبیرخانه، موضوع را به هیئت عالی گزارش خواهد کرد.» و همچنین «مجلس با اصلاح آئین نامه داخلی خود امکان اعمال این ماده و اظهار نظر نماینده یا نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون ها و صحن مجلس را فراهم می نماید.» و نیز «مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت، ده(10) روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان قابل تمدید، تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، خواهد بود و در موارد 2و 3 فوریتی، متناسب با مراتب فوریت اقدام خواهد شد.»


در ادامه ماده هشتم آئین نامه هیئت عالی نظارت، درباره تغییر قوانین موجود مغایر با سیاست ها به بحث گذاشته شد و مصوب شد: «چنانچه هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست های کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، توسط رئیس هیئت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت اقدام مقتضی اعلام می شود.»

خاطر نشان می شود مواد یک تا چهارم آئین نامه نظارت، در جلسات پیشین مجمع مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و بررسی باقی مواد این آئین نامه در جلسات آتی مجمع صورت خواهد گرفت.


گزارش خطا
ارسال نظر