موارد اختلافی


کد خبر: 5018
تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان:

مصوبات سال 1367  
 
1- تفسير مواد 9 و 12 قانون‌ اراضي شهري مصوب‌1366/11/05  مجلس‌ شوراي‌ اسلامي(تاریخ تصویب1367/01/16 ) 
2-  قانون‌ وظائف‌ و اختيارات‌ وزير داگستري در موارديكه‌ اختيارات‌ و وظائف‌ مالي‌ و اداري‌ و استخدام‌ غير قضايي‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ به‌ وي‌ تفويض‌ مي‌گردد.(تاریخ تصویب1367/03/03 ) 
3- طرح‌ عدم‌ لزوم‌ اجراي‌ مفاد مادة‌ 145 آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در آغاز دورة‌ سوم‌ مجلس. (تاریخ تصویب 1367/04/28 ) 
4- طرح‌ الزام‌ دولت‌ به‌ تقديم‌ لايحه‌ توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ برنامة‌ زمان‌بندي‌ ممنوعيت‌ تدريجي‌ كشت‌ توتون‌، توليد و توزيع‌ انواع‌ سيگار و طرح‌ انحلال‌ شوراي‌ عالي‌ پزشكي‌ اعزام‌ بيماران‌ به‌ خارج‌ از كشور . (تاریخ تصویب1367/05/25 )  
5- اصلاح‌ قانون‌ "واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعداز انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است‌" . (تاریخ تصویب1367/06/15 )
6- بند «د» ماده‌ 3 قانون‌ تأسيس‌ مدارس‌ غيرانتفاعي . (تاریخ تصویب1367/07/19  ) 
7- قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري .(تاریخ تصویب1367/09/15) 
8- لزوم‌ بررسي‌ ماهوي‌ لايحه‌ كار در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام .(تاریخ تصویب 1367/09/29)  
 
 
مصوبات سال 1369
 
9-قانون‌ كار . (تاریخ تصویب 29/8/1369) 
10- بررسي‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در مورد لايحه‌ متمم‌ بودجه‌ سال‌ 1369 كل‌ كشور.(تاریخ تصویب 27/9/1369) 
11- حق‌ كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت. (تاریخ تصویب 25/10/1369) 
12- نحوة‌ رسيدگي‌ به‌ مسائل‌ قضايي‌ مربوط‌ به‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب 9/11/1369) 
13- آيين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ داير و باير كه‌ بعداز انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است . (تاریخ تصویب 7/12/1369) 
 
 
مصوبات سال 1370  
 
 14- تبصره‌ ماده‌ي‌ 6 مصوبه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ "صدور اسناد مالكيت‌ املاكي‌ كه‌ اسناد ثبتي‌ آنها در اثر جنگ‌ يا حوادث‌ غيرمترقبه‌اي‌ مانند زلزله‌، سيل‌ و آتش‌ سوزي‌ از بين‌ رفته‌اند" . (تاریخ تصویب1370/02/17 ) 
 15- انتخاب‌ وكيل‌ توسط‌ اصحاب‌ دعوي.(تاریخ تصویب 1370/07/11 ) 
 16- نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 175 قانون‌ اساسي‌ در بخش‌ نظارت.(تاریخ تصویب1370/07/11 ) 
 17-قانون‌ مجازات‌ اسلامي.(تاریخ تصویب1370/09/07 ) 
 18- مصوبه‌ مجمع‌ در خصوص‌ تثبيت‌ تعداد كانديداها در انتخابات .(تاریخ تصویب1370/11/03 ) 
 
  
مصوبات سال 1371  
 
 
19- نحوه‌ كاهش‌ و حذف‌ تدريجي‌ استعمال‌ دخانيات. (تاریخ تصویب1371/04/25)   
 
 
مصوبات سال 1372  
 
 
20- قانون‌ نحوه‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ مجدد نسبت‌ به‌ تصميمات‌ و آراء هيأتهاي‌ واگذاري‌ زمين‌ و ستاد مركزي‌ در مورد اراضي‌ كشت‌ موقت‌ كه‌ مورد نقض‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ واقع‌ شده‌ و يا بشود .(تاریخ تصویب1372/09/04 ) 
21- اصلاح‌ تبصره (1) ماده( (1 قانون‌ نظام هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب 1370/06/13 (تاریخ تصویب1372/11/07 ) 
 22- اصلاح‌ بند (2) ماده (‌2) اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم .(تاریخ تصویب1372/12/12 )  
 
 
مصوبات سال 1373

23- قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب 1371/08/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام .(تاریخ تصویب1373/06/03 ) 
24- " قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 34 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌" مصوب‌1354/03/14 و الحاق‌ چند تبصره‌ به‌ آن. (تاریخ تصویب1373/07/07 ) 
25- قانون‌ "تمديد ممنوعيت‌ مقرر در قانون‌ ضرورت‌ عدم‌ تخليه‌ خوابگاههاي‌ دانشجويي‌ مصوب‌1368/07/16 ". (تاریخ تصویب1373/09/03 ) 
 
 
مصوبات سال 1374  
 
 
26-طرح‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (مورد موافقت‌ اعضا قرار نگرفت‌ و رد شد). (تاریخ تصویب1374/06/02) 
 
مصوبات سال 1375  
 
27- قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران . (تاریخ تصویب1375/08/22) 
28- قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود. مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام (تاریخ تصویب1375/10/27 ) 
 
 
مصوبات سال 1376  
 
29- طرح‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ باب‌ محاربه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1375/03/06 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي .(تاریخ تصویب1376/02/30) 
30- طرح‌ ممنوعيت‌ استعمال‌ دخانيات‌ در مجامع‌ عمومي‌ مصوب‌1375/02/16 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب1376/03/24) 
31- قانون‌الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 2 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدورچك‌ مصوب‌1375/02/12  مجلس‌ شوراي‌اسلامي . (تاریخ تصویب1376/03/10 ) 
32- اصلاح‌ تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ صدور چك .(تاریخ تصویب1376/04/17 ) 
33- لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ قراردادحمل‌ونقل‌ بين‌المللي‌ كالا از طريق‌ جاده‌ و پروتكل‌ اصلاحي‌ آن‌. (تاریخ تصویب 18/5/1376)
34- "طرح‌ تخصيص‌ مازاد درآمد سال‌ 75 بودجه‌ كل‌ كشور به‌ شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ و وزارت‌ جهاد سازندگي‌".(تاریخ تصویب1376/07/19 ) 
35-لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ بيمه‌ آزاد كادر ثابت‌ ارتش‌ و ژاندارمري‌.(تاریخ تصویب 19/7/1376) 
36- "طرح‌ تحويل‌ خودرو به‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي‌".(تاریخ تصویب 1376/07/19 ) 
37 - "اصلاح‌ ماده‌ 82 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و الحاق‌ سه‌ تبصره‌ به‌ آن‌". (تاریخ تصویب 24/8/1376)  
 
 
مصوبات سال 1377 

38- لايحه‌ معادن‌. (تاریخ تصویب1377/03/23 ) 
39- قانون استفساريه تبصرة الحاقي به ماده2 قانون‌اصلاح‌موادي از قانون صدورچك مصوب10/3/76 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام‌.(تاریخ تصویب 21/9/1377)
 
مصوبات سال 1378  

40 -لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگي‌ ادارة‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌.(تاریخ تصویب 26/4/1378)
41- طرح‌ لزوم‌ رسيدگي‌ دقيق‌ به‌ شكايات‌ داوطلبين‌ رد صلاحيت‌ شده‌ در انتخابات‌ مختلف.(تاریخ تصویب1378/08/22) 
 
42-قانون‌ موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ فدراسيون‌ روسيه‌.(تاریخ تصویب 20/9/1378)
43- قانون‌ موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌.( تاریخ تصویب 20/9/1378)
  
 
مصوبات سال 1379  

  44- بررسي‌ آيين‌ نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ايران . (تاریخ تصویب1379/01/20) 
45 -بررسي‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور .(تاریخ تصویب1379/11/23 )  
 
 
مصوبات سال 1380  
 
 
46- تجديد نظر درمصوبه‌ مجمع‌، موضوع‌ مادة‌ 198 آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب1380/05/20 ) 
47- اصلاح قانون تأمين‌ اجتماعي(تاریخ تصویب1380/07/14) 
48- لايحه اساسنامه بانك‌ تجارت‌ و توسعه‌ سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ "اكو" . (تاریخ تصویب1380/08/12) 
49- اصلاح ماده (52) قانون انتخابات ارجاعي از مجلس .(تاریخ تصویب 6/9/1380)
50- بررسي لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري بين ايران و اسلوني (ارجاع به دولت)(تاریخ تصویب 10/9/1380)
51- بررسي لايحه بودجه سال 1381 كل كشور.(تاریخ تصویب 25/12/1380)
 
 
مصوبات سال 1381  
  
 
52 - لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه (اختلافي).(تاریخ تصویب1381/03/18) 
53- لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني .(تاریخ تصویب1381/03/18 ) 
54- لايحه موافقتنامه كشتيراني دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش . (تاریخ تصویب 1381/03/18 ) 
55- اصلاح تبصره ذيل ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370 مجلس. (تاریخ تصویب 1381/04/01 ) 
56- تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي. (تاریخ تصویب1381/03/04 )  
57- لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي, بازرگاني, كيفري, احوال شخصيه, استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصيفه تركه‌ها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه. (تاریخ تصویب1381/04/15 )  
58- طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب1379/07/03 مجلس . (تاریخ تصویب1381/04/29 ) 
59- لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين مصوب1380/02/18  مجلس .(تاریخ تصویب1381/05/12 ) 
60- طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون‌هاي ورزشي مصوب1380/12/19  مجلس .(تاریخ تصویب 1381/05/26 ) 
61- لايحه الحاق ايران به پروتكل بين‌المللي راه‌آهن .(تاریخ تصویب1381/10/14 ) 
62- لايحه معافيت دستگاهها از پرداخت هزينه دادرسي . (تاریخ تصویب 14/10/1381) 
63-  لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين ج.ا.ا. ايران و ازبكستان .(تاریخ تصویب 1381/10/28) 
64- بودجه سال 1382 كل كشور. (تاریخ تصویب1381/12/24) 
  
مصوبات سال 1382  
   
66- الحاق يك تبصره به قانون واگذاري بيمارستان دكتر شهيد بهشتي قم .(تاریخ تصویب1382/03/03)
65- لايحة موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي و مشورتي آسيايي - آفريقايي براي ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران.(تاریخ تصویب1382/02/20 ) 
67- طرح اصلاح ماده 128 قانون آيين‌نامه دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1378/06/28  مجلس. (تاریخ تصویب1382/03/17 )
 68- طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدني (حضانت طفل) .(تاریخ تصویب 1382/09/08 )
 69- لايحه الحاق يك تبصره به ماده 297 قانون مدني (ديه اقليتهاي ديني)(تاریخ تصویب1382/10/06  )
70- لايحة الحاق شش تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور.(تاریخ تصویب1382/12/26)  
 
 
 مصوبات سال 1383 
 
 
71- طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور.(تاریخ تصویب1383/03/16 )
72- موضوع ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.(تاریخ تصویب1383/03/30 )
73- طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 .(تاریخ تصویب 1383/04/13  )
74- طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (مصوبه مورخ 1383/08/16  شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام ).
(تاریخ تصویب1383/08/21)
75-طرح برگزاري مناقصات (مصوبه مورخ1383/11/03 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام )  
 
مصوبات سال 1384 
 
76- لايحه الحاق يك تبصره به ماده 1 قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور.(تاریخ تصویب1384/02/17 )
77- لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات .(تاریخ تصویب1384/08/07 )
78- لايحه استفاده از منابع مالي خارجي .(تاریخ تصویب1384/08/21 )
79- لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير.(تاریخ تصویب1384/08/21)
80- لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران .(تاریخ تصویب1384/09/05)
81- لایحه موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری،احوال شخصیه و جزایی بین دولت ج.ا.ا.و دولت کویت .(تاریخ تصویب1384/11/29)
82- لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. .(تاریخ تصویب1384/11/29 )
83- طرح جرایم سیاسی.(تاریخ تصویب1384/11/29 )
 
 مصوبات سال 1385 
 
84- ممنوعیت قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش (تاریخ تصویب1385/06/04 )
85- حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان عدالت اداري (تاريخ تصويب1386/09/25)
86- لايحه موافقتنامه معاضدت وروابط قضايي درموضوعات مدني وجزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري قزاقستان(تاريخ تصويب1386/09/25 )
87- دريافت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك توسط زوجه از ماترك زوج (تاریخ تصویب1385/10/23 )
88- طرح استفساريه تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات درباره تغيير دوره انتشار و گستره انتشار (تاریخ تصویب1385/10/23) 
89- طرح استفساريه موارد (12) و (13) قانون اختلافات تأميني و تربيتي، شمول قانون مذكور و جرائم مطبوعاتي (تاریخ تصویب1385/10/23)
90- آيا قانون اقدامات تأمين شامل حال مطبوعات مي‌شود و مي‌توان با استناد به مواد 12 و 13 آن قانون نسبت به تعطيلي مطبوعات اقدام كرد؟(تاریخ تصویب1385/10/23 )
   
 
مصوبات سال 1386 
 
91- لايحه معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين(تاريخ تصويب1386/03/12)
92- لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين‌دولت‌جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان(تاريخ تصويب1386/03/12)
93- لايحه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اكراين(تاريخ تصويب1386/03/12)
94- لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني بين دولت ايران و دولت قرقيزستان(تاريخ تصويب1386/03/12)
95- طرح اصلاحیه ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (تاريخ تصويب 1386/04/10 )
96- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (1386/08/30)
97- طرح دو فوریتی اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376(1386/11/27)
 
 
مصوبات سال 1387
98- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی(1387/02/04)

99- طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری (1387/02/29)

100- طرح تعیین وضعیت ، ادغام و اصلاح شوراهای عالی (1387/07/13)

101- لایحه اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام می نمایند مصوب 1373و اصلاحات بعدی(1387/04/17)

102- لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلای ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی(1387/04/18 )

103- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (1387/07/23)​ 

104- طرح اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون

105- لایحه الحالق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو  زیتون (1387/08/18)

106- ​لایحه موافقتنامه معاضدات حقوقی در امور مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس (1387/08/18)

107- لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری  تونس(1387/08/18) 

108- طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (1387/08/28)

109- لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (1387/09/23 )

110- طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران (1387/10/08)  

111- طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تامین اعتبار کمک به معیشت اقشار نیازمند و کم درآمد  (1387/10/08)
112- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم  بین المللی (1387/10/16)

113- طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (1387/10/16)

 

مصوبات سال 1388

 

114 -  لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (1388/02/28) 

115- طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 (1388/03/27)  

116- طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب 1388/04/27)  

117- طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (1388/04/26)

118- طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (1388/06/04)

119- لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388/06/08)

120- طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی (1388/10/17)

121- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن (1388/09/24 )

122- لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد – تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372(1388/02/18 )  

123- لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری  هند(1388/12/18)

124- طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی  برای حمل و نقل ریلی  و عمومی شهرها (1388/12/18)

 

مصوبات سال 1389

125- لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (1389/02/22 )

126-  لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر(1389/02/22)

127- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی و دولت قطر (1389/02/22 )

128- لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ1389/10/15  (1389/10/27 )

129- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (1389/12/10 )

 

مصوبات سال 1390

 

130- لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند(1390/02/25 )

 


گزارش خطا
ارسال نظر