موارد حل معضلات


کد خبر: 5019
موارد حل معضلات:

 
*  مصوبات سال 1367 
 
1-      حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير (معضل‌).(تاريخ تصويب 1367/05/25 )
2-      واگذاري‌ اختيار در امر تعزيرات‌ حكومتي‌ به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/06/20 )
3-      تعيين‌ محورهاي‌ چهارگانه‌ براي‌ تحقيقات‌ سازمان‌ بازرسي‌ در امر تعزيرات‌ حكومتي (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/06/22 )
4-      نظارت‌ بر فعاليتهاي‌ مجريان‌ طرح‌ تعزيرات‌ حكومتي (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/06/29 )
5-      قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور گندم‌، آرد و نان (معضل‌).(تاريخ تصويب 1367/07/26 )
6-      قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل‌).(تاريخ تصويب 1367/08/03 )
7-      پرونده‌هاي‌ معوقه‌ي‌ تعزيرات‌ حكومتي (معضل).(تاريخ تصويب1367/09/01)
8-      تعيين‌ تكليف‌ كالاهاي‌ توقيف‌ شدة‌ مجهول‌المالك (معضل).(تاريخ تصويب1367/09/15 )
9-      اصلاح‌ ماده‌ 35 قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل).(تاريخ تصويب 1367/09/22 )
10-   قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي (معضل).(تاريخ تصويب1367/12/23)
11-   قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور بهداشتي‌ و درماني (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/1/23 )
 
  *  مصوبات سال 1368 
 
12-   تعزيرات‌ حكومتي‌ امور گندم‌، آرد و نان (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/01/15 )
13-   تبليغات‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ بخش‌ غير دولتي (معضل‌).(تاريخ تصويب 1368/01/22 )
14-   تخصيص‌ پانصد ميليون‌ دلار جهت‌ تأمين‌ كالاهاي‌ اساسي‌، ضروري‌ و حساس (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/01/22 )
15-   قانون‌ تشديد مجازات‌ جاعلين‌ اسكناس‌ و وارد كنندگان‌، توزيع‌ كنندگان‌ و مصرف‌ كنندگان‌ اسكناس‌ مجعول (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/01/29)
16-   ماده واحده راجع به منع افزايش قيمت كالاها و خدمات بخش دولتي (معضل).(تاريخ تصويب 1368/01/29 )
17-   مصوبه مجمع در خصوص تخصيص يك ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي (معضل).(تاريخ تصويب1368/04/13)
18-   تأمين نياز مالي‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/05/10) 
19-   اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده‌ي 32 مكرر (معضل).(تاريخ تصويب1368/05/10 )
20-   تفسير ماده‌ 28 قانون‌ مبارزه‌ با موارد مخدر مصوب‌1367/08/03  مجمع (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/09/21 )
21-   قانون نحوة وصول مطالبات بانكها (معضل‌).(تاريخ تصويب1368/10/05 )
 
*  مصوبات سال 1369 
 
22-   تعزيرات‌ حكومتي‌ بخش‌ دولتي (معضل‌). (تاريخ تصويب1369/10/25 )
 
*  مصوبات سال 1370 
 
23-   تعيين‌ تكليف‌ باقيمانده‌ قراء، مزارع‌ و املاك‌ مشمول‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضي (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/03/02 )
24-    قانون‌ تخلفات‌، جرائم‌ و مجازاتهاي‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلي‌ و شناسنامه (معضل‌).(تاريخ تصويب 1370/05/10 )
25-   تمديد مهلت اجراي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/07/25 )
26-   قانون‌ تشكيل‌ محكمه‌ عالي‌ انتظامي‌ قضات (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/08/23 )
27-  مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "تعيين‌ مهلت‌ اعتراض‌ به‌ نظريه‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ موضوع‌ ماده‌ 12 قانون‌ زمين‌ شهري‌ مصوب‌1366/06/22 " (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/11/03 )
28-   قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ واگذاري‌ دولت‌ و نهادها (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/12/15 )
 
 *  مصوبات سال 1371 
 
29-   قانون‌ اجازه‌ تسهيلات‌ قانوني‌ براي‌ اجراي‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ سال‌ 1371 (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/03/21 )
30-   قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 33 قانون‌ مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب‌1367/08/03  مجمع‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/07/02 )
31-   قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/08/28 )
32-   قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ عوارض‌ تصويبي‌ شهرداريها از تاريخ‌1361/09/01 لغايت‌ 1366/10/12 (معضل‌).(تاريخ تصويب1371/10/03 )
 
 *  مصوبات سال 1372 
 
33-   قانون‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مطروحه‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ و تعليمات‌ ديني‌ ايرانيان‌ زرتشتي‌، كليمي‌ و مسيحي‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1372/04/03)
34-   قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌ 1367/07/26  مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "تعزيرات‌ امور گندم‌، آرد و نان‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب1372/11/07 )
35-   مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام درخصوص تفسيرماده‌واحده‌تعيين‌تكليف‌ اراضي‌‌واگذاري‌دولت‌ونهادها مصوب 1370/12/15 (معضل‌).تاريخ تصويب1372/11/07 )
 
 *  مصوبات سال 1373  
 
36-   قانون‌ تعيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسرا و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/05/06 )
37-   قانون‌ تفسير مصوبه‌ مورخ‌1367/05/25 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ "حل‌ مشكل‌ اراضي‌ باير" (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/06/03 )
38-   قانون‌ "اصلاح‌ قانون‌ تعزيرات حكومتي مصوب1367/12/23  مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب 1373/07/19 )
39-   قانون‌ "تفسير قانون‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ واگذاري‌ دولت‌ و نهادها مصوب‌1373/12/15 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌" (معضل‌).(تاريخ تصويب1373/09/03 )
 
 *  مصوبات سال 1374  
 
40-   قانون‌ "نحوه‌ اعمال‌ تعزايرات‌ حكومتي‌ راجع‌ به‌ قاچاق‌ كالا و ارز" (معضل‌).(تاريخ تصويب1374/02/12 )
41-   قانون‌ تفسير ماده‌ 3 قانون‌ تبيين‌ حدود صلاحيت‌ دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌ كشور (معضل‌).(تاريخ تصويب 1374/06/02)
 
*  مصوبات سال 1375 
 
42-   درخواست‌ تفسير قانون‌ كار در خصوص‌ چگونگي‌ تلقي‌ پزشكاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ پورسانت‌ در درمانگاههاي‌ متعلق‌ به‌ بنياد مستضعفان‌ ارائه‌ خدمت‌ مي‌نمايند (معضل‌).(تاريخ تصويب1375/02/06 )
43-   قانون‌ تفسير"قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ راجع‌ به‌ قاچاق‌ كالا و ارز" مصوب‌1374/02/12  مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام(معضل‌).(تاريخ تصويب1375/10/27 )
 
 *  مصوبات سال 1376  
 
44-   اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (تاريخ تأييد مصوبه1377/05/21 ) (معضل).(تاريخ تصويب1376/08/17 )
 
   *    مصوبات سال 1377 
 
45-   بررسي‌ موضوع‌ شوراي‌ عالي‌ فن‌آوري‌ پيشرفته (معضل‌).(تاريخ تصويب1377/10/05 )
 
 *  مصوبات سال 1380 
 
46-   تعيين‌ چگونگي‌ انتخاب‌ حقوقدانان‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1380/05/15 )
47-   اصلاح ماده 29 قانون‌ مبارزه‌ يا مواد مخدر (معضل‌).(تاريخ تصويب1380/06/26 ) 
 
 *  مصوبات سال 1383 
48-   بررسي موضوع ماده 215 برنامه چهارم توسعه (معضل‌).(تاريخ تصويب1383/07/10 )


گزارش خطا
ارسال نظر