بررسی برنامه هفتم در" کمیسیون مشترک برنامه هفتم "


کد خبر: 5212
بررسی برنامه هفتم در
"کمیسیون مشترک برنامه هفتم" مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی برنامه هفتم را از حیث عدم مغایرت و انطباق با سیاست های کلی نظامی آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه مواد 2 و 3 بند (الف) و (ب) از جهت مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی شد.

در ابتدای این جلسه به ابهامات موجود در خصوص تامین مالی مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی و فقدان منابع پرداخته شد و مقرر گردید به منظور ایجاد شفافیت بیشتر دراین خصوص، نماینده دولت، توضیحات و ادله کافی را به هیات عالی نظارت ارائه نماید.
در ادامه، درمورد روش اداره صندوق توسعه ملی و تامین مالی و بودجه ای نیز ابهاماتی بیان شد و مقرر شد کمیسیون مشترک دبیرخانه پس از بررسی این موارد، پیشنهادهای خود را در جلسه آتی ارائه نماید.
شایان ذکر است مطابق آیین نامه جدید هیئت عالی نظارت، بررسی های کارشناسی در مورد مغایرت یا انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی در کمیسیون های پنج گانه تخصصی مجمع انجام می شود و نظر کارشناسی کمیسیون ها در هیئت عالی نظارت مطرح و در مورد آن تصمیم گیری می شود.

گزارش تصویری


گزارش خطا
ارسال نظر