گزارش تصویری دیدار وزیر امور بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402


کد خبر: 5287

 

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402

گزارش تصویری دیدار وزیر ارتباطات بین المللی چین با آیت الله آملی لاریجانی/ 15 آذر 1402


گزارش خطا
ارسال نظر