سیاست های کلی نظام


کد خبر: 5017

 

 

 

 

يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 110 قانون اساسی «تعيين سياست های كلی نظام جمهوري اسلامی ايران» پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف مقام معظم رهبری شمرده شده است.

 

 

فهرست سیاست های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری از بدو تأسيس تا كنون به تفکیک هر سال:

مصوبات سال 1372
1- سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم (ابلاغی - مصوب1372/08/18 )

مصوبات سال 1377
2- سياست هاي كلي نظام در بخش شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي (ابلاغی - مصوب1377/07/11 )
3- سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي (ابلاغی - مصوب 1377/07/11)
4- سياست هاي‌ كلي نظام در بخش‌ امنيت‌ اقتصادي (ابلاغی- مصوب 1377/10/23 )


مصوبات سال 1378
5- سياست هاي‌ كلي‌ برنامه‌ پنج ساله سوم‌ توسعه (ابلاغی مصوب 1378/02/12)
6- سياست هاي‌ كلي نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبيعي (ابلاغی1379/11/03 - مصوب 1378/03/02 )
7- سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب(ابلاغی 1379/11/03 - مصوب 1378/05/09 )
8- سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ معدن  (ابلاغی 1379/11/03 - مصوب 1378/07/17 )
9- سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب(مصوب1378/11/02 )


مصوبات سال 1379
10- سياست هاي‌ كلي نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی 1379/11/03 - مصوب 1379/02/03 )
11- سياست هاي‌ كلي نظام در بخش‌ امنيت‌ قضايي (ابلاغی1381/07/28 -مصوب 1379/08/28 )
12- سياست هاي‌ كلي نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعي(مصوب 1379/11/08)


مصوبات سال 1380
13- سياست هاي كلي نظام در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي) (مصوب 1380/10/08 )


مصوبات سال 1381
14- سياست هاي كلي نظام در بخش شهرسازي(مصوب1381/07/27 )(ابلاغی 1389/11/29 )
15- سياست هاي كلي نظام در بخش مسكن(مصوب1381/09/02 )(ابلاغی1389/11/29 )
16-سیاست های کلی قضایی(ابلاغی 1381/7/28)


مصوبات سال 1382
17- سياست هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي(مصوب 06/02/1382)
18- چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي(ابلاغی1382/08/13 - مصوب 1382/07/26)
19- سياست هاي كلي نظام در مورد برنامه چهارم توسعه (ابلاغی1382/09/11 -مصوب 1382/08/10)
20- سياست هاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري(مصوب1382/09/08 (ابلاغی 1389/11/29 )


مصوبات سال 1383
21- سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري(مصوب 1383/01/22)
22- سياست هاي كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (ابلاغی1384/03/01 - مصوب1383/09/21 )
23- سياست هاي كلي نظام در بخش مالي(مصوب 1383/02/12 )
24- سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي (مصوب 1383/12/15 )


مصوبات سال 1384
25- سياست هاي كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه(ابلاغی1384/06/25- مصوب1384/02/03 )
26- سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي(مصوب 1384/04/11 - ابلاغی 1391/09/29 )
27- سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت(مصوب1384/05/22 - ابلاغی 1391/09/29 )
28- سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي (مصوب 15/11/1384)
29- سياست‌هاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب 1384/12/27).


مصوبات سال 1385
30- سياست‌هاي كلي نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران(مصوب1385/02/16 )(ابلاغی-1389/11/29 ).
31-سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي (ابلاغی- مصوب 1385/04/12 )
32- سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی1385/09/05 - مصوب 1385/07/12 )


مصوبات سال 1386
33- سياست‌هاي كلي نظام اداري (ابلاغی1389/01/14 -مصوب 1386/02/15 )
 

34- سياست‌هاي كلي پدافندغيرعامل كشور ( 1386/06/13 )(ابلاغی 1389/11/29 )

 

مصوبات سال 1387
35- سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی- مصوب 1387/10/21 )


مصوبات سال 1388
36- سياست هاي كلي قضايي پنج ساله(ابلاغی1388/09/02 )


مصوبات سال 1389
37- سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی - مصوب1389/04/14 )
38- سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (ابلاغی1389/11/29)


مصوبات سال 1390
39- سیاست های کلی نظام در اشتغال(ابلاغی- 1390/04/28)
40- سیاست های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی - 1390/09/21 )
41- سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی -1391/9/29 )


مصوبات سال 1391
42- سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی -1391/11/24 )


مصوبات سال 1392
43- سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی -1392/02/05 )
44- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(ابلاغی -1392/11/30)​
45- مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (ابلاغی - 1392/12/24)


مصوبات سال 1393
46- سیاست های کلی سلامت ( ابلاغی1393/01/18 )
47- سیاست های کلی جمعیت (ابلاغی 1393/02/30)
48- سیاست های کلی علم و فناوری (ابلاغی 1393/06/29)


مصوبات سال 1394
49- سیاست های کلی «برنامه ششم توسعه» (ابلاغی 1394/04/09)​
50- سیاست های کلی«محیط زیست» (ابلاغی 1394/08/26)​


مصوبات سال1395
51- سیاست‌های کلی خانواده(ابلاغی 1395/06/13)​​

52- سیاست های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/07/24)

 

مصوبات سال1398

53- سیاست های کلی نظام قانون گذاری (ابلاغی 1398/07/06 )

 

مصوبات سال 1401

54- سیاست های کلی تامین اجتماعی (1401/01/21)

55- سیاست های کلی برنامه هفتم (ابلاغی 1401/06/20)

 

مصوبات سال 1402

56- سیاست های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی 1402/08/16)

 


گزارش خطا
ارسال نظر